การสร้างและทำลาย

การทำลายคนหนึ่งคน
ใช้แค่คำพูด ก็เพียงพอ
แต่หากจะสร้างคนหนึ่งคน
ต้องใช้คำพูด และคำเขียนเป็นร้อยเป็นพันคำ