การเรียนรู้

การศึกษาในระบบ
ช่วยให้คุณพอจะ “หาเลียงชีพได้”
แต่การเรียนรู้ใฝ่รู้ด้วยตนเอง
จะช่วยเสริมให้คุณ “ร่ำรวย”

Tags: , , , , ,