Quote…Intelligence is when you find.

Intelligence is when you find
a mistake in your boss’s work
Wisdom is when you think about it
and decide not to mention it.
ความรอบรู้ก็คือ เมื่อคุณได้พบ
ข้อผิดพลาดในงานของหัวหน้า
สติปัญญาก็คือ เมื่อคุณคิดถึงเรื่องนี้
แล้วก็ตัดสินใจไม่เอ่ยถึงมัน

คําคมแรงๆค่าของคน

ค่าของคน อยู่ที่ผลของใจ
ค่าของใคร อยู่ที่ใจของเขา
ขายไข่ปิ้ง ก็สุขได้ถ้าจิตใจดี
ตำแหน่งใหญ่เป็นรัฐมนตรี
จะสุขไหมถ้าใจโกง

Quote…Grief can take care of it self.

Grief can take care of it self.
Of a joy you must have somebody
to divide it with.
ความโศรกเศร้า…
สามารถเยียวยาตัวเองได้โดยลำพัง
แต่การจะได้รับความเบิกบานอย่างเต็มเปี่ยม
จำเป็นต้องมีใครสักคนมาแบ่งปัน

คําคมสอนใจไมตรี

ตึกยังรู้พัง
สตางค์ยังรู้หมด
แต่ไมตรีอันสวยสด
ไม่มีหมดเหมือนสตางค์


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ... 23