Quote…Grief can take care of it self.

Grief can take care of it self.
Of a joy you must have somebody
to divide it with.
ความโศรกเศร้า…
สามารถเยียวยาตัวเองได้โดยลำพัง
แต่การจะได้รับความเบิกบานอย่างเต็มเปี่ยม
จำเป็นต้องมีใครสักคนมาแบ่งปัน

Tags: , , , , ,