Quote…Wise men learn form others’ mistake.

Wise men learn form others’ mistake
Fools by their own.
คนฉลาดเรียนรู้จากความผิดพลาดของผู้อื่น
คนโง่เรียนรู้จากความผิดพลาดของตัวเอง

Tags: ,