Quote…It may take only a minute to like someone.

It may take only a minute to like someone,
only an hour to have a crush on someone
and only a day to love someone
but it will take a lifetime to forget someone.

มันอาจจะใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีที่จะชอบ…ใครสักคน
เพียงชั่วโมงที่จะตกหลุม…รักใครสักคน
และเพียงชั่ววันที่จะรัก…ใครสักคน
แต่มันจะใช้เวลาชั่วชีวิตของท่าน…ที่จะลืมคนคนนั้น

Quote…No man or woman is worth your tears

No man or woman is worth your tears and the only
one who is, will never make you cry.

ไม่มีชายหรือหญิงคนไหนมีค่าพอที่คุณจะต้อง
เสียน้ำตาให้ ส่วนคนที่มีค่าพอนั้น
เขาย่อมที่จะไม่มีวันทำให้คุณร้องไห้อย่างเด็ดขาด


1 2 3